כתה א כתה ב כתה ג
     
כתה ד כתה ד כתה ו

                                                      
    ןחח
מולדת
madaim

            

                           

              ך